järvi

Säännöt

 

Hyväksytty syyskokouksessa 15.10.2015

SUOMEN PSYKOLOGILIITTO RY:N
JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

NIMI

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Kymenlaakson psykologiyhdistys r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola ja sen toimialue on Kymenlaakso

 

TARKOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Psykologiliitto r.y:n, jota jäljempänä näissä säännöissä sanotaan Liitoksi, jäsenyhdistyksenä toimia Kymenlaakson psykologien ammatillisena yhdistyksenä ja siinä tarkoituksessa

 1. toimia jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
 2. edistää jäsenten ammattitietouden ja -taidon kehittämistä,
 3. edistää psykologisten palvelujen, sovellusten  ja toimenpiteiden edellytyksiä ja pätevyyttä omalla toimialueellaan,
 4. edistää psykologista tutkimusta omalla toimialueellaan,
 5. edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä alueensa yhteiskuntapolitiikassa
 6. toimia hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa,
 7. toimia jäsenistönsä sekä Liiton päättävien ja toimeenpanevien elinten välisenä yhdyssiteenä.

 

TOIMINTA JA TALOUS

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys

 1. hankkii tietoja jäsentensä ansiokehityksestä ja työolosuhteista sekä niihin vaikuttavista seikoista,
 2. valvoo ja hoitaa sopimustoiminnassa jäsentensä etuja neuvottelemalla, antamalla lausuntoja sekä ryhtymällä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin jäsentensä palkkausta, virkaan tai toimeen ottamista, virka- tai työsuhdetta koskevissa kysymyksissä sekä valvoo työ- ja virkaehtosopimusten toteutumista ja soveltamista jäsentensä keskuudessa,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja omaa toimialuettaan koskevissa kysymyksissä sekä Liiton antamin valtuuksin valtakunnallisissa kysymyksissä,
 4. pitää yhteyttä lähialojen järjestöihin, psykologisten palvelujen käyttäjiin ja palveluja tarjoaviin laitoksiin toimialueellaan,
 5. ylläpitää kiinteää vuorovaikutusta Liiton päättävien ja toimeenpanevien elinten kanssa tehden esityksiä ja aloitteita, antaen lausuntoja sekä tiedottaen liiton toiminnasta jäsenilleen,
 6. järjestää kokouksia, koulutus-, opinto- ja neuvottelutilaisuuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa,
 7. valvoo ammattietiikan ja hyvän psykologitavan noudattamista jäsentensä keskuudessa liittovaltuuston hyväksymien ammattieettisten ohjeiden pohjalta
 8. pitää yhteyttä korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin toimialueellaan sekä kiinnittää huomiota jäsentensä mahdollisuuksiin harjoittaa tutkimustoimintaa,
 9. kiinnittää toimialueellaan viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota psykologisen tiedon käyttömahdollisuuksiin ja palvelusten tarjonnan ja jakelun vaikutuksiin sekä tekee tarvittaessa uudistus- ja korjausehdotuksia,
 10. muilla vastaavanlaisilla tavoilla ryhtyy toimialueellaan muihinkin jäsentensä etuja ja yhteisiä pyrkimyksiä edistäviin toimenpiteisiin.

 

4 §

Toimintansa rahoittamiseksi Yhdistys saa Liitolta tukimaksua ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia ja huvitilaisuuksia, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa ja omistaa toiminnalleen tarpeellisia toimitiloja ja kiinteistöjä.

 

5 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajien on vuosittain toimitettava Yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastus ja sen perusteella annettava lausuntonsa yhdistyksen kevätkokoukselle.

Toiminnantarkastajat seuraavat toimikautensa aikana Yhdistyksen taloudenhoitoa erityisesti varojen käyttöä ja raha-asioiden hoitoa sekä siinä tarkoituksessa suorittavat tarkastuksia. Jos he havaitsevat taloudenhoidon antavan aihetta muistutuksiin, heidän on siitä viipymättä ilmoitettava Yhdistyksen johtokunnalle.

 

JÄSENET

6 §

Yhdistyksen jäseneksi voi Yhdistyksen johtokunta hyväksyä psykologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan akateemisen loppututkinnon suorittaneen henkilön, jonka asuin- tai työpaikka on Yhdistyksen toimialueella.

Johtokunta voi hyväksyä Yhdistyksen jäseneksi myös psykologin, joka tilapäisesti oleskelee ulkomailla, mutta jonka asuin- tai työpaikka on ollut yhdistyksen toimialueella.

Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi myös psykologian koulutusohjelmaa opiskelevan henkilön, jonka asuin- tai opiskelupaikka on Yhdistyksen toimialueella.

Yhdistyksen jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka on erotettu toisesta yhdistyksestä sillä perusteella, että hän on toiminnassaan rikkonut ammattietiikkaa tai hyvää psykologitapaa tai joka toimii vastoin yhdistyksen tai liiton tarkoitusta tai muuten vaikeuttaa yhdistyksen tai liiton toimintaa.

Jäsenyys alkaa johtokunnan hyväksyttyä jäsenyyshakemuksen. Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi liittymisen tapahtuneeksi myös silloin, kun jäseneksi kelpoinen henkilö on jättänyt työnantajalleen valtakirjan liittomaksun perimistä varten.

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava Liitolle liittovaltuuston vahvistama liittomaksu liittovaltuuston määrittelemällä tavalla.

Halutessaan erota Yhdistyksestä jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan eroilmoituksen tekoa seuraavan kuukauden lopussa. Jäsen on velvollinen suorittamaan liittomaksunsa liitolle jäsenyyden päättymispäivään saakka.

Jäsen, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden ajalta tai sen osalta ei ole muistutuksesta huolimatta suorittanut liittomaksuaan, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa Yhdistyksestä. Mikäli tällainen henkilö hakee uudelleen Yhdistyksen jäsenyyttä, hänen on suoritettava maksamattomat liittomaksunsa.

Jäsen, joka on toiminnassaan rikkonut ammattietiikkaa tai hyvää psykologitapaa tai joka toimii vastoin yhdistyksen tai liiton tarkoitusta tai muuten vaikeuttaa yhdistyksen tai liiton toimintaa, voidaan yhdistyksen johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen Yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi puolen vuoden kuluessa johtokunnan päätöksestä.

Ennen erottamispäätöksen tekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

TOIMIELIMET

7 §

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävänä elimenä on Yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä Yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen toimielimissä päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kanta, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa.

 

8 §

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa eri alojen rekisteröimättömiä jaoksia. Jaosten perustaminen ja niiden säännöt sekä sääntöihin tehtävät muutokset on alistettava Yhdistyksen kokouksen hyväksyttäviksi.

 

9 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa siten, että kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous syys–lokakuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää kirjallisesti johtokunnalta tietyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on kirjallisesti esitetty.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu sekä ilmoitus käsiteltävistä asioista on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla vähintään 14 päivää ennen varsinaista ja 7 päivää ennen ylimääräistä Yhdistyksen kokousta.

Mikäli Yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, se on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti kevätkokousta varten ennen tammikuun loppua ja syyskokousta varten ennen heinäkuun loppua, jolloin johtokunnan on otettava se johtokunnan lausunnolla varustettuna Yhdistyksen kokouksen esityslistalle.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

 

10 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

I  Kokouksen järjestäytyminen

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

II  Varsinaiset kokousasiat

 1. esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

I  Kokouksen järjestäytyminen

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

II  Varsinaiset kokousasiat

 1. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 2. määrätään johtokunnan jäsenten palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi
 3. hyväksytään yhdistyksen talousarvio
 4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 5. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 6. valitaan yhdistyksen edustajat Liiton liittovaltuustoon joka toinen vuosi
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

12 § 1 mom:

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu Yhdistyksen syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan Yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitsemat puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä kuin on valittu varsinaisiä jäseniä. Jos Yhdistyksen alueella toimii Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton paikallinen jäsenyhdistys, yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen tulee mikäli mahdollista edustaa Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton paikallista jäsenyhdistystä.

Johtokuntaan on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä valitsemaan jäseniä psykologian eri aloilta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan avukseen työvaliokunnan. Tarpeen mukaan johtokunta voi asettaa avukseen erilaisia toimielimiä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä sekä heidän lisäkseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

 

13 §

Johtokunnan tehtävänä on:

– johtaa Yhdistyksen toimintaa Yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti,

– edustaa Yhdistystä,

– kiinnittää huomiota kaikkeen, millä on merkitystä Yhdistyksen toiminnalle, ja milloin asiat sitä vaativat, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin,

– hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen,

– valvoa Yhdistyksen ja Liiton sääntöjen noudattamista jäsenten keskuudessa,

– pitää yhteyttä järjestöihin, jotka yhdistyksen toiminnan kannalta ovat tarpeellisia,

– valmistella Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle Yhdistyksen kokoukset,

– asettaa tarvittaessa Yhdistyksen eri tehtäviä varten tarvittavat toimielimet

– pitää Yhdistyksen jäsenluetteloa,

– hoitaa Yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta,

– huolehtia Yhdistyksen toimintakertomuksen ja -suunnitelmien laatimisesta sekä tilien laatimisesta ja tarkistuttamisesta,

– pitää yllä kiinteää yhteyttä Liittoon,

– lähettää Liitolle Yhdistyksen jäsenluettelo, tilastotiedot, toimintakertomukset ja muut tarvittavat tiedot Liiton antamien ohjeiden mukaan,

– huolehtia liittomaksujen suorittamisesta Liitolle,

– ottaa ja vapauttaa Yhdistyksen toimihenkilöt

– suorittaa muut Yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät

– huolehtia opiskelijoiden ammattiyhdistystietouden lisäämisestä.

 

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 

VAALIT

15 §

Yhdistyksen edustajat Liiton liittovaltuustoon valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Jos kokouksessa asetetaan liittovaltuustoon enemmän ehdokkaita kuin yhdistyksellä on edustajanpaikkoja, valitaan edustajat yhdistyslain 29 § 3 kohdan mukaisesti noudattaen henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa. Vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisen puoli ääntä, kolmannen kolmasosan ääniä, jne.

Liiton liittovaltuuston vaalijärjestyksessä määrätään tarkemmin vaalin suorittamisesta.

 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

16 §

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta ruotsinkielisellä jäsenellä on oikeus Yhdistyksen kokouksissa ja kirjeenvaihdossa Yhdistyksen kanssa käyttää ruotsin kieltä.

 

17 §

Toimien perustamisesta päättää yhdistyksen kokous. Toimihenkilöiden palkkausperusteista ja muista työehdoista päättää yhdistyksen johtokunta.

 

18 §

Päätös Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

 

19 §

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä Yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.